Quạt trần trang trí 44YP-6005

7.050.000  4.050.000