Quạt trần trang trí 44YP-6010

7.350.000  4.125.000